Để bảo đảm hoàn thành tốt kế hoạch, Phòng Nông nghiệp - PTNT huyện đã phối hợp với UBND các xã tiến hành rà soát những nương chè già cỗi cũng như diện tích đất nông nghiệp phù hợp với cây chè để nhân dân có nhu cầu đăng ký hỗ trợ giống trồng mới, trồng thay thế. Đồng thời, kiểm tra chặt chẽ các vườn ươm nhằm bảo đảm chất lượng hom chè giống trước khi cấp cho người dân.

Được biết hiện nay, diện tích chè của huyện Võ Nhai là hơn 1.100ha (trong đó chè giống mới chiếm khoảng 40%), tổng sản lượng chè búp tươi đạt hơn 6.500 tấn/năm. Việc đưa các loại chè giống mới vào trồng thay thế, trồng mới góp phần quan trọng nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm chè và thu nhập của người dân.