Hiện nay, bà con nông dân trong huyện đang trồng chè vụ xuân theo đúng khung thời vụ. Các hộ tham gia trồng mới, trồng thay thế diện tích chè vụ xuân được huyện hỗ trợ 80% giá giống (riêng các hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ 100%), với tổng số tiền hỗ trợ là 756 triệu đồng. Ngoài ra, để bảo đảm việc trồng chè vụ xuân đạt kết quả cao, UBND huyện chỉ đạo Phòng Nông nghiệp - PTNT cử cán bộ chuyên môn thường xuyên bám sát cơ sở, đôn đốc nhân dân khẩn trương làm đất, đồng thời hướng dẫn cho bà con về kỹ thuật trồng, chăm sóc chè. Đối với 12 vườn ươm trên địa bàn huyện đã chuẩn bị hơn 1,1 triệu hom chè giống phục vụ việc trồng mới, trồng thay thế diện tích chè theo kế hoạch.