Thúc đẩy hoạt động sáng kiến ở cơ quan, đơn vị
Toàn cảnh buổi tập huấn.

Các đại biểu đã được truyền đạt các nội dung: Tổng quan về hệ thống pháp luật quy định về sáng kiến; hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác công nhận sáng kiến; hướng dẫn hồ sơ đăng kí và công nhận sáng kiến; sử dụng và khai thác hiệu quả sáng kiến. Đồng thời, trao đổi, thảo luận những vấn đề vướng mắc trong công tác sáng kiến; chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn, cách làm hay trong hoạt động sáng kiến. Qua đó, giúp các cán bộ, công chức vận dụng trong thực tiễn, góp phần thúc đẩy hoạt động sáng kiến ở cơ quan, đơn vị, địa phương./.