tap trung thuc hien dong bo cac giai phap dam bao ve sinh an toan thuc pham
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Cẩm Vân

Hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh có gần 11.000 cơ sở thực phẩm. Trong thời gian qua, công tác chỉ đạo thực hiện, tuyên truyền phổ biến pháp luật, đặc biệt là hoạt động thanh kiểm tra được các ngành và địa phương tăng cường, có trọng tâm, trọng điểm vào các nhóm thực phẩm có nguy cơ cao; góp phần nâng cao nhận thức của người dân, bước đầu xử lý có hiệu quả các vi phạm. Năm 2016, các ngành liên quan đã cấp được trên 700 giấy xác nhận kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) cho cá nhân, doanh nghiệp và gần 540 giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP). Tổ chức ký cam kết bảo đảm ATTP với gần 4.000 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm. Thực hiện thanh, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính gần 1.700 vụ, thu nộp ngân sách Nhà nước gần 900 triệu đồng.

Bên cạnh kết quả đạt được, các thành viên Ban Chỉ đạo cũng thẳng thắn chỉ ra những mặt hạn chế liên quan đến lực lượng kiêm nhiệm làm công tác quản lý ATTP; kinh phí hoạt động còn thiếu; công tác thanh, kiểm tra chưa đi vào chiều sâu, việc truy xuất nguồn gốc thực phẩm kém chất lượng còn hạn chế, xét nghiệm mẫu chưa thường xuyên; tình trạng cơ sở vi phạm chưa được xử lý dứt điểm; hoạt động quản lý giữa các ngành còn chồng chéo.

Tại hội nghị, ngoài việc đánh giá kết quả hoạt động, triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới, các thành viên Ban Chỉ đạo còn tập trung thảo luận và thông qua: Dự thảo Ban hành quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành VSATTP; Chương trình phối hợp vận động và giám sát bảo đảm ATTP giai đoạn 2016 – 2020. Đồng thời, kiện toàn lại Ban Chỉ đạo để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác VSATTP trên địa bàn.

Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã kiện toàn và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo được bổ sung, do có sự thay đổi vị trí cán bộ chủ chốt ở một số đơn vị. Đồng thời yêu cầu các cấp, ngành liên quan tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp trong công tác đảm bảo VSATTP năm 2017. Khẩn trương hoàn thiện và ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo. Cấp thêm kinh phí và đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền về ATTP. Tập trung đào tạo, bồi dưỡng cho các nhân viên nuôi dạy trẻ cấp tiểu học và mầm non trên địa bàn toàn tỉnh. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước và thanh kiểm tra VSATTP có trọng điểm, trọng tâm. Thực hiện phong trào thi đua, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân làm tốt công tác VSATTP trong thời gian tới./.