0024-yiym-cyu-tn
Điểm cầu Thái Nguyên.

Thông tư quy định chi tiết về phân nhóm và việc dự thầu vào các nhóm của gói thầu trang thiết bị y tế, lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu trang thiết bị y tế, hướng dẫn xây dựng hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trang thiết bị y tế, giá gói thầu, hồ sơ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu... Trong tổ chức thực hiện, thông tư cũng đề cập tới trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan đơn vị trong việc chỉ đạo các bộ phận tổng hợp nhu cầu, xây dựng danh mục, kế hoạch, dự toán mua sắm trang thiết bị y tế, đưa thiết bị vào hoạt động, đáp ứng yêu cầu chuyên môn và phát huy hiệu quả đầu tư.

Tại tỉnh Thái Nguyên, công tác quản lý việc đấu thầu, mua sắm trang thiết bị y tế hàng năm đều được ngành y tế chỉ đạo và thanh kiểm tra thường xuyên, đảm bảo tính hiệu quả trong khám, chữa bệnh cho nhân dân, đặc biệt khi toàn tỉnh đã có 7 cơ sở y tế thực hiện tự chủ./.