Sắp xếp, chỉnh trang cáp viễn thông, đảm bảo an toàn và mỹ quan đô thị
Các sở, ngành, các doanh nghiệp viễn thông và các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ trong thực hiện sắp xếp, chỉnh trang cáp viễn thông, đảm bảo chất lượng và tiến độ đề ra.

Yêu cầu các sở, ngành, các doanh nghiệp viễn thông và các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ trong thực hiện sắp xếp, chỉnh trang cáp viễn thông, đảm bảo chất lượng và tiến độ đề ra. Tuyên truyền, phổ biến chủ trương sắp xếp, chỉnh trang cáp viễn thông tới tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn./.