Phát động tổ chức triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình
Lễ phát động tổ chức triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.

Ngày 28/01/2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 224 về việc ban hành Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình gồm 5 nội dung chính, được phổ biến và áp dụng với mọi gia đình và các thành viên gia đình Việt Nam. Ngoài các tiêu chí ứng xử chung trong gia đình bao gồm: “Tôn trọng, bình đẳng, yêu thương, chia sẻ”. Bộ tiêu chí còn đặt ra các tiêu chí riêng cho các mối quan hệ trong gia đình. Cụ thể, là: Tiêu chí ứng xử vợ chồng (chung thủy, nghĩa tình); tiêu chí ứng xử của cha mẹ với con, ông bà với cháu (gương mẫu, yêu thương); tiêu chí ứng xử của con với cha mẹ, cháu với ông bà (hiếu thảo, lễ phép); tiêu chí ứng xử của anh, chị, em (hoà thuận, chia sẻ).

Thông qua lễ phát động nhằm xác định và từng bước đưa vào cuộc sống các chuẩn mực giá trị đạo đức, văn hóa con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, khơi gợi tình yêu thương, chia sẻ trách nhiệm giữa các thành viên gia đình trong xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, làm nền tảng xây dựng cộng đồng hạnh phúc, quốc gia phồn thịnh, hạnh phúc. Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình được áp dụng trong phạm vi toàn tỉnh từ năm 2023 sẽ là khởi đầu cho những giá trị bền vững của gia đình Việt Nam truyền thống và hiện đại./.