Theo đó, thành phố xác định nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017 là: “Tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ và tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Tập trung huy động các nguồn lực xây dựng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị và nông thôn mới. Chăm lo phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, đẩy mạnh cái cách hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực bộ máy chính quyền các cấp”.

nam 2017 tp song cong phan dau gia tri san xuat cong nghiep dat 6560 ty dong
May mặc là một trong những ngành quan trọng, đóng góp vào kim ngạch xuất khẩu của TP thời gian qua. Ảnh: Thu Hương

Năm 2017, thành phố đề ra 11 chỉ tiêu chủ yếu gồm: giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn phấn đấu đạt 6.560 tỷ đồng, tăng 15% so với kết quả thực hiện năm 2016; giá trị kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn là 120 triệu USD, bằng 116% so với dự ước thực hiện năm 2016; giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản phấn đấu đạt 678 tỷ đồng, tăng 5,9% so với thực hiện năm 2016; thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng/người/năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 4,22%; tạo việc làm tăng thêm cho từ 1.300 lao động trở lên…

Để đạt được những chỉ tiêu này, nhiều giải pháp trọng tâm mang tính chất đột phá đã được các đại biểu thảo luận và thống nhất tại hội nghị; trong đó tập trung tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ, nhất là các giải pháp mang tính chất đột phá, giải quyết triệt để các tồn tại, vướng mắc, xiết chặt kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của cán bộ. Riêng đối với nhiệm vụ thu ngân sách, có 4 nhiệm vụ trọng tâm được đề ra, mỗi nhiệm vụ đều có các giải pháp cụ thể được Ngành Thuế đưa ra và quyết tâm thực hiện; phấn đấu chỉ tiêu này đạt từ 230 tỷ đồng trở lên./.