[Infographics] Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên qua các kỳ bầu cử

*) Thông tin trong bài viết được tổng hợp từ các nguồn:
- Các văn bản của Trung ương về bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp.
- Tư liệu về Hội đồng nhân dân tỉnh tại Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh Thái Nguyên.
- Lịch sử Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên - Tập I (1936-1965), xuất bản năm 2003.
- Lịch sử Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên - Tập II (1965-2000), xuất bản năm 2005.
- Bác Hồ với Thái Nguyên - Thái Nguyên với Bác Hồ, Nxb Lý luận Chính trị, Hà Nội 2007.
- Địa chí Thái Nguyên, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2009.
- Báo Bắc Thái.
- Báo Thái Nguyên.