Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các Ban của HĐND tỉnh (TS 12/1)
Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2020, các Ban đã thực hiện thẩm tra 76 báo cáo, đề án, tờ trình và 63 dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan tư pháp trình; tổ chức khảo sát, giám sát thường xuyên đối với việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của HĐND tỉnh trên tất cả các lĩnh vực. Sau giám sát, đã ban hành báo cáo kết quả giám sát và kiến nghị với UBND tỉnh, các cơ quan, địa phương có liên quan nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh để nghị, năm 2021, các Ban HĐND tỉnh tiếp tục xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện chương trình công tác theo đúng chức năng, thẩm quyền, đảm bảo phù hợp, sát với tình hình thực tiễn; nâng cao chất lượng hoạt động thẩm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh. Nhiệm vụ trước mắt là tập trung cao độ cho bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026./.