giam sat viec trien khai thuc hien luat to chuc chinh quyen dia phuong tai huyen dai tu
Toàn cảnh Hội nghị

Theo báo cáo tại buổi giám sát, huyện Đại Từ đã chỉ đạo quán triệt và bước đầu tổ chức triển khai thi hành thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật kịp thời, đồng bộ, hiệu quả và tiết kiệm; cơ cấu tổ chức và việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND, UBND các cấp đã theo đúng quy định của Luật và có hiệu quả hơn. Đặc biệt là công tác tổ chức kỳ họp HĐND, hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri của HĐND, Thường trực HĐND, các ban HĐND huyện; công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra của UBND huyện tiếp tục có sự đổi mới, đã góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn.

Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương trên địa bàn huyện vẫn còn gặp một số khó khăn, hạn chế về bộ máy và biên chế, công tác tiếp công dân, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật,…Trên cơ sở đó, đại diện lãnh đạo huyện và các xã, thị trấn đã nêu đề xuất, kiến nghị như: cần có hướng dẫn cụ thể thực hiện Luật, có cơ quan giúp việc trực tiếp cho HĐND cấp huyện và xã, giải quyết khó khăn trong thực hiện tiếp công dân, tăng thêm một Phó Chủ tịch UBND đối với xã loại 2, nâng cấp bộ phận một cửa tại thị trấn Hùng Sơn, tổ chức tập huấn sâu hơn về Luật,…

Tại buổi giám sát, các thành viên đoàn giám sát đã trao đổi và đề nghị huyện làm rõ một số nội dung về công tác thẩm tra các tờ trình dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp, quan hệ phối hợp giữa các ban HĐND cấp xã, khó khăn trong công tác tiếp dân, tổ chức bộ máy biên chế ở cấp xã,…..

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã yêu cầu trong thời gian tới, huyện Đại Từ tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện tốt Luật tổ chức chính quyền địa phương; có những giải pháp cụ thể để giải quyết các khó khăn, tồn tại; đồng thời nâng cao chất lượng hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương….. Đối với các ý kiến, kiến nghị tại buổi giám sát, đoàn giám sát sẽ tiếp thu, nghiên cứu, tổng hợp báo cáo Trung ương và tỉnh để xem xét, giải quyết .