Năm 2019, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành luật của Đảng bộ được cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Cụ thể, căn cứ nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, Ban Thường vụ Tình uỷ điều chỉnh, bổ sung 7 cuộc giám sát chuyên đề vào Chương trình kiểm tra, giám sát của năm. Cấp uỷ các cấp đã kiểm tra trên 1.200 tổ chức đảng và trên 1.300 đảng viên, có 400 đảng viên là cấp ủy viên các cấp. Giám sát trên 470 chuyên đề tổ chức đảng và trên 1.700 đảng viên. Các cuộc kiểm tra, giám sát cơ bản thực hiện đúng quy trình, quy định; sau kiểm tra, giám sát, các tổ chức đảng khắc phục những khuyết điểm, hạn chế trong quá trình lãnh, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng. Công tác tiếp nhận và xử lý đơn thư trong toàn Đảng bộ tỉnh được cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp quan tâm giải quyết kịp thời.

Năm 2020, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tiếp tục tuyên truyền học tập, triển khai các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát của Trung ương, Tỉnh ủy một cách thiết thực, phù hợp với điều kiện, đặc điểm chức năng nhiệm vụ của mình; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Giải quyết các vụ việc tồn đọng kéo dài, nổi cộm, bức xúc mà cán bộ, đảng viên quan tâm.

Hội nghị cũng đã triển khai Hướng dẫn số 07 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát phục vụ Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị cần phải nâng cao vai trò, hiệu quả công tác giám sát, kỷ luật trong thời kỳ mới. Tham mưu thực hiện hiệu quả việc kiểm tra, giám sát theo Điều 30 Điều lệ Đảng và triển khai thực hiện cơ bản toàn diện 6 nhiệm vụ theo quy định tại Điều 32, Điều lệ Đảng. Ủy ban Kiểm tra các cấp cần bám sát, nắm chắc tình hình địa phương, cơ sở. Công tác kiểm tra, giám sát phải được thực hiện công khai, dân chủ, thận trọng, chặt chẽ; kiên quyết xử lý nghiêm minh những tổ chức đảng, đảng viên cố tình vi phạm.

Tại hội nghị, đã khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích cao trong hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2019./.