Thông báo kế hoạch giám sát công tác Quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2019-2021
Toàn cảnh hội nghị.

Kế hoạch giám sát nhằm đánh giá toàn diện kết quả đạt được trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2019-2021 của UBND các cấp và cơ quan liên quan. Trên cơ sở đó, xem xét những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, xác định nguyên nhân, trách nhiệm của các cấp, ngành trong quá trình triển khai thực hiện. Theo kế hoạch, hoạt động giám sát của HĐND tỉnh được thực hiện trực tiếp đối với UBND tỉnh, dự kiến trong tháng 8/2022; thực hiện khảo sát đối với các sở, ngành, đơn vị, UBND các huyện, thành phố, thị xã, UBND cấp xã và một số dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, dự kiến từ tháng 5 - tháng 7/2022.

Hội nghị đã tiếp thu các ý kiến đóng góp về đề cương báo cáo, tập trung vào một số nội dung: kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch sử dụng đất và danh mục các dự án thu hồi đất hàng năm, công tác quản lý Nhà nước về đất đai tại các khu dân cư, khu đô thị, khu công nghiệp…; tiến độ triển khai kế hoạch giám sát, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện công tác quản lý về đất đai trên địa bàn./.