Đẩy mạnh chi trả chính sách xã hội qua tài khoản an sinh
Trong tháng 3 năm nay, ngành chức năng đã tạo trên 3.000 tài khoản cho người có công, gần 100 tài khoản cho đối tượng trợ giúp xã hội.

Trong tháng 3 năm nay, ngành chức năng đã tạo trên 3.000 tài khoản cho người có công, gần 100 tài khoản cho đối tượng trợ giúp xã hội.

Tính đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành tạo tài khoản đối với 25.629/26.869 hộ nghèo, cận nghèo, đạt tỷ lệ trên 95%; tạo tài khoản đối với 11.709/19.393 người có công, đạt tỷ lệ gần 60%; tạo tài khoản đối với 24.806/41.327 đối tượng trợ giúp xã hội, đạt tỷ lệ trên 60%./.