dang bo tp thai nguyen thuc hien nghiem tuc chat luong nghi quyet so 33
Toàn cảnh buổi làm việc

Nhận thức sâu sắc quan điểm phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt; xây dựng văn hóa, con người là nền tảng tinh thần. Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng các cấp ủy Đảng của thành phố đã thực hiện nghiêm túc, chất lượng, có hiệu quả 6 nhiệm vụ và 4 giải pháp nêu trong Nghị quyết. Trong đó, tập trung vào tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng, xây dựng con người Thái Nguyên phát triển toàn diện. Đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, thi đua xây dựng gia đình văn hóa. Coi trọng thực hiện tự phê và phê bình trong Đảng, nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, góp phần xây dựng văn hóa trong Đảng và hệ thống chính trị. Thành phố cũng quan tâm chỉ đạo đầu tư cho việc bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa, các di tích lịch sử của địa phương. Phát triển công nghiệp văn hóa đi đôi với xây dựng, hoàn thiện thị trường văn hóa. Tổ chức các sự kiện lớn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho mở rộng giao lưu văn hóa, chủ động hội nhập văn hóa quốc tế.

Tại buổi làm việc, các đại biểu cũng tập trung thảo luận, làm rõ một số vấn đề như: khai thác, kết nối các điểm du lịch văn hóa cộng đồng; đẩy mạnh giáo dục lịch sử địa phương cho các tầng lớp nhân dân; tăng cường giáo dục lý tưởng, kỹ năng sống, hoạt động trải nghiệm thực tế cho các thế hệ trẻ; nâng cao chất lượng xây dựng văn hóa gia đình; sử dụng phát huy có hiệu quả nhà văn hóa, nơi sinh hoạt cộng đồng; đẩy mạnh tuyên truyền đề án phân loại rác thải tại nguồn, tuyến phố văn minh và phong trào toàn dân bảo vệ môi trường, đẩy mạnh văn hóa đọc tại các tổ, xóm; tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhân dân chống lại những thủ đoạn, luận điệu sai trái của thế lực thù địch…

Trên cơ sở ý kiến của đại biểu, Đoàn đã yêu cầu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên bổ sung số liệu, đánh giá chi tiết để hoàn chỉnh báo cáo. Đoàn cũng đã đến kiểm tra trực tiếp tại Chi bộ Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, TP Thái Nguyên./.