Các đơn vị chuyên trách, đơn vị cung cấp dịch vụ an toàn, an ninh mạng (nếu có) củng cố và ưu tiên nguồn lực, nhân lực cho nhiệm vụ giám sát và bảo vệ các hệ thống thông tin. Thường xuyên cập nhật thông tin cảnh báo, khuyến nghị về an toàn thông tin mạng và chủ động rà soát các lỗ hổng, điểm yếu trên các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý và triển khai các giải pháp phòng ngừa và khắc phục triệt để các lỗ hổng, điểm yếu đặc biệt là các lỗ hổng đã được cảnh báo. Chủ động xây dựng các phương án ứng cứu khẩn cấp, hỗ trợ và khắc phục sự cố trong trường hợp xảy ra tấn công mạng. Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kỹ năng cơ bản về an toàn thông tin mạng, cảnh giác trước những thông tin xấu, độc phát tán trên internet và mạng xã hội nhằm hạ thấp uy tín, hình ảnh của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ.

Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, internet tổ chức triển khai thực hiện phương án bảo đảm hạ tầng viễn thông, internet an toàn, thông suốt; rà soát, bố trí đủ kênh, đủ luồng đảm bảo hạ tầng mạng lưới và dịch vụ viễn thông hoạt động tốt; tăng cường dung lượng truyền dẫn trong nước, quốc tế để đáp ứng tối đa nhu cầu thông tin liên lạc. Xây dựng và triển khai các phương án đảm bảo an toàn thông tin trên không gian mạng; tăng cường giám sát nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hoạt động tấn công mạng, lợi dụng Internet để phát tán thông tin xấu, độc, thông tin vi phạm pháp luật; khắc phục sự cố kịp thời, không để ngưng trệ thông tin khi nhận được thông tin điều phối từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trường hợp cần hỗ trợ, xử lý, ứng cứu sự cố an toàn thông tin, đề nghị các cơ quan, đơn vị liên hệ qua các đầu mối liên lạc sau:

Sở Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên

+ Phòng Bưu chính - Viễn thông: 0915.181.810; email: ninhlv.sotttt@thainguyen.gov.vn.

+ Phòng Công nghệ thông tin: 0915.373.585, email: huy.nq@thainguyen.gov.vn.

+ Đội Ứng cứu và xử lý sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên: 0914.300.486, email: dungtt@thainguyen.gov.vn.