tp song cong thu thue tren 170 ty dong
Các doanh nghiệp đến làm thủ tục hành chính thuế tại Chi cục Thuế TP Sông Công

Tính đến thời điểm này, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn TP Sông Công đạt trên 171 tỷ đồng, đạt 126% kế hoạch TP giao, bằng 100,9% so với cùng kỳ. Một số khoản thu có biến động tăng mạnh như: thu lệ phí trước bạ đạt trên 14 tỷ đồng, bằng 92% kế hoạch tỉnh giao; thu tiền cho thuê đất đạt trên 13 tỷ đồng, bằng 485% kế hoạch tỉnh giao; thu tiền cấp quyền sử dụng đất đạt trên 70 tỷ đồng, bằng 234% kế hoạch tỉnh giao; thu thuế công thương nghiệp - ngoài quốc doanh đạt trên 101 tỷ đồng, bằng 95% kế hoạch tỉnh giao…

Cùng với công tác quản lý thu ngân sách, Chi cục Thuế TP Sông Công đã triển khai đồng bộ các biện pháp tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế; qua đó nâng cao ý thức và tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế trong việc thực thi pháp luật về thuế; công tác thanh tra, kiểm tra thuế được tập trung, kịp thời chấn chỉnh, xử lý các hành vi vi phạm về thuế, chống thất thu thuế; công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế luôn được triển khai chặt chẽ, đã góp phần tích cực vào việc hoàn thành dự toán chung của đơn vị.

Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu thu ngân sách năm 2016, những tháng cuối năm, Chi cục Thuế TP sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thuế, đôn đốc các tổ chức và cá nhân nộp ngân sách Nhà nước theo đúng quy định. Bên cạnh đó, phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ các tổ chức và cá nhân nộp thuế và kê khai qua mạng./.