Theo đó, từ đầu năm đến nay, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của thành phố ước đạt 4.180 tỷ đồng, đạt 73,96% so với kế hoạch và tăng 14,8% so với cùng kỳ. Giá trị xuất khẩu ước đạt 80 triệu USD, bằng 62,65% so với kế hoạch năm và bằng 117,6% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, trong 9 tháng, đã có 6 dự án sản xuất công nghiệp được đầu tư mới tại Khu công nghiệp Sông Công I. Đây cũng là tín hiệu khả quan cho sự phát triển công nghiệp tại thành phố.

Để hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2016, thời gian tới, thành phố Sông Công tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, tăng cường công tác phòng chống thãm nhũng, lãng phí; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư. Cùng với đó, đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng, thực hiện tốt công tác xúc tiến đầu tư, thu hút các dự án vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn./.