Tập trung nguồn lực xây dựng Sông Công sớm trở thành đô thị loại II
Toàn cảnh hội nghị.

Sau 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, các chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, kinh tế của thành phố Sông Công tiếp tục có sự phát triển. Cụ thể: tổng giá trị sản xuất trên địa bàn đạt 13.090 tỷ đồng, tăng 16,5 %. Trong đó, công nghiệp và xây dựng đạt 11.227 tỷ đồng, tăng 16,5%; thương mại, dịch vụ đạt 1.088 tỷ đồng, tăng 22,1%; nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 775 tỷ đồng, tăng 5,4%; giá trị xuất khẩu trên địa bàn đạt 170 triệu USD, tăng 13,1%; thu ngân sách Nhà nước đạt 552,6 tỷ đồng, tăng 25%. Các lĩnh vực văn hóa – xã hội, an sinh xã hội được đảm bảo, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những khó khăn, hạn chế cũng đã được tập thể Ban Thường vụ Thành uỷ Sông Công thẳng thắn nhìn nhận và xây dựng giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: "Một trong những căn cứ để chúng ta bứt phá, phát triển đó là chuyển đổi số, tất cả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước đều căn cứ trên công tác chuyển đổi số. Tôi đề nghị các đồng chí tiếp tục thu hút đầu tư phát triển và thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất để các nhà đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn quan tâm thu hút đầu tư phát triển lĩnh vực thương mại; thực hiện tốt các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển các thành phần kinh tế và khuyến khích phát triển nông nghiệp tập trung vào hướng hữu cơ, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giải quyết việc làm; nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt là phòng, chống dịch COVID-19. Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đề nghị các đồng chí tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc kết luận của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII; tăng cường công tác quản lý xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và phát triển đảng viên, nhất là đảng viên trong các khu, cụm công nghiệp; đề cao vai trò, trách nhiệm, nêu gương, ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cấp; phát huy vai trò, trách nhiệm các cơ quan dân cử, MTTQ và các tổ chức chính trị, đoàn thể; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố".

Đối với các đề xuất, kiến nghị về kinh phí để hỗ trợ thành phố Sông Công triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách, phương án hỗ trợ thành phố bảo đảm đúng các quy định của pháp luật; báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định theo thẩm quyền. Về nội dung đề nghị tỉnh quan tâm đẩy nhanh tiến độ triển khai đường vành đai V, đoạn đi qua Khu công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 để thu hút các dự án đầu tư vào địa bàn thành phố. Đồng chí giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan của Trung ương, huy động các nguồn lực để triển khai dự án theo đúng kế hoạch, góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra./.