Thẩm tra các nội dung trình tại Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khoá XIII
Toàn cảnh Hội nghị thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết

Cho ý kiến vào các nội dung thẩm tra, các đại biểu đều thống nhất việc xây dựng các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp lần này là rất cần thiết, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Tuy nhiên, cần xem xét đầy đủ đối tượng và phạm vi thụ hưởng; các căn cứ pháp lý xây dựng tờ trình, nghị quyết; vấn đề tháo gỡ khó khăn trước khi các Nghị quyết được ban hành. Đối với dự thảo báo cáo kinh tế - xã hội năm 2020 và nhiệm vụ năm 2021, các đại biểu đề nghị các ngành làm rõ nguyên nhân một số kết quả đã đạt được và những tồn tại, hạn chế đối với một số chỉ tiêu như: thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công; kết quả gói hỗ trợ của Chính phủ do ảnh hương của dịch COVID-19; Vấn đề cải cách hành chính; tăng trưởng của sản xuất công nghiệp địa phương; tốc độ tăng trưởng của sản xuất nông nghiệp; công tác phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm...

Tiếp thu ý kiến của các đại biểu tại hội nghị, đồng Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, đơn vị liên quan tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo báo cáo, tờ trình, Nghị quyết trước khi trình tại Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khoá XIII sắp tới./.