tham tra cac noi dung trinh tai ky hop thu 10 hdnd tinh khoa xiii
Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, Ban Kinh tế Ngân sách, HĐND tỉnh đã tiến hành thẩm tra 15 nội dung và phối hợp thẩm tra 6 nội dung. Trong đó, có các nội dung quan trọng như: Báo cáo, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019, phương án phân bổ năm 2020. Tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2019, xây dựng dự toán và phân bổ ngân sách năm 2020…cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung làm rõ nguyên nhân một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020 giảm so với năm 2019; việc cấp kinh phí cho các xã nông thôn mới kiểu mẫu chưa đạt theo Nghị quyết số 47 của HĐND tỉnh; giải quyết tình trạng quá tải lớp học, nhất là ở bậc mầm non. Đề nghị UBND tỉnh báo cáo bổ sung kết quả hỗ trợ người chăn nuôi bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh tả lợn Châu Phi, kế hoạch tái đàn cũng như chuyển đổi mô hình vật nuôi trong thời gian tới. Vấn đề liên kết sản xuất, chuyển giao công nghệ giữa khu vực công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với khu vực công nghiệp trong nước và địa phương. Đề nghị nêu nguyên nhân, giải pháp việc giải ngân nguồn vốn đầu tư công chưa đảm bảo tiến độ; bố trí kế hoạch vốn để thu hồi các khoản vốn vay, tạm ứng, ứng trước ngân sách để thực hiện các dự án đầu tư và giải pháp cho những năm tiếp theo. Bên cạnh đó, hội nghị cũng đã thẩm tra một số nội dung Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri cũng như kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIII; dự thảo Nghị quyết quy định số lượng, chức danh và mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, phường, thị trấn và xóm, tổ, dân phố trên địa bàn tỉnh…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thống nhất cao đối với các ý kiến của các đại biểu và đề nghị các sở, ngành liên quan tiếp thu, báo cáo cụ thể với Ban Kinh tế Ngân sách để tổng hợp, chỉnh sửa cho phù hợp.

Kết luận hội nghị, lãnh đạo Ban Kinh tế Ngân sách, HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan tham mưu và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương tiếp thu ý kiến của các đại biểu, khẩn trương điều chỉnh và bổ sung hoàn thiện các Báo cáo, Tờ trình và dự thảo Nghị quyết để trình Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh sắp tới./.