thai nguyen so ket quy i2018 cong tac tiep cong dan

Theo báo cáo của Ban tiếp công dân tỉnh Thái Nguyên, trong 3 tháng đầu năm 2018 tại trụ sở Ban tiếp công dân tỉnh đã tiếp trên 200 lượt công dân, tiếp nhận 224 đơn thư, đã xử lý 221 đơn. Công tác phối hợp giữa các cơ quan hữu quan với Ban tiếp công dân tỉnh được thực hiện tốt, thể hiện trong việc chuẩn bị và tổ chức tốt các buổi tiếp công dân định kỳ của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, phối hợp giao ban thường xuyên, phân loại và xử lý đơn thư. Số lượt tiếp công dân quý I năm nay giảm 36 % so với cùng kỳ năm trước.

Sau khi lắng nghe các ý kiến thảo luận, đề xuất của các ngành, địa phương đồng chí Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nhữ Văn Tâm đã chỉ rõ các ngành, địa phương cần tập trung khắc phục hiện tượng có nơi, có lúc giải quyết đơn thư còn chậm. Đối với những đề nghị của Ban tiếp công dân cấp tỉnh và lãnh đạo các địa phương, đồng chí giao Sở Tài chính xem xét tham mưu văn bản cho tỉnh thay thế văn bản cũ nhằm phù hợp các quy định hiện hành của Nhà nước về chế độ tiếp công dân hiện nay và quan tâm kịp thời đến chế độ, chính sách đối với cán bộ làm công tác tiếp công dân; đồng thời yêu cầu Ban tiếp công dân tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, lãnh đạo các huyện, thành phố, thị xã chủ động nắm tình hình, thực hiện tốt công tác tiếp công dân trong thời gian tới; Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; Giao Ban tiếp công dân tỉnh hàng tháng thường xuyên theo dõi đôn đốc các sở, ngành, địa phương giải quyết đơn thư và báo cáo kịp thời cho UBND tỉnh tiến độ giải quyết đơn thư./.