Theo đó, trẻ em các trường mầm non, nhóm trẻ mầm non; học sinh cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông; học sinh, sinh viên, học viên các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục nghỉ học từ ngày 13/4/2020 đến khi có thông báo mới để phòng, chống dịch COVID-19.

Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thông báo tới các cơ sở giáo dục, cho học sinh, sinh viên, học viên các cấp học từ mầm non đến trung học phổ thông, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh về việc nghỉ học theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Đồng thời, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục kiểm tra, đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở giáo dục; thường xuyên cập nhật tình hình dịch COVID-19, kịp thời tham mưu báo cáo UBND tỉnh.