Sơ kết Cụm thi đua 7 tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc năm 2022
Hội nghị sơ kết Cụm thi đua 7 tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc năm 2022.

Mặc dù, chịu ảnh hưởng của dịch Covid 19, song ngành văn hóa, thể thao & du lịch 7 tỉnh trong cụm thi đua đã chủ động thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, công tác quản lí nhà nước và hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực văn hóa, thể thao & du lịch. Công tác thi đua khen thưởng được đổi mới về nội dung và phương pháp hoạt động, phù hợp tình hình thực tế, bám sát chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; chú trọng đánh giá chất lượng các phong trào, chuyên đề.

Tại hội nghị, đại diện Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch các tỉnh trong Cụm thi đua đã thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, góp ý thẳng thắn và thống nhất cho bản báo cáo, các chỉ tiêu thi đua, kế hoạch kiểm tra chéo công tác thi đua khen thưởng năm 2022 và đưa ra các giải pháp để triển khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua 6 tháng cuối năm 2022.