Công nghệ thực tế ảo và video 360 đã được ứng dụng lên 16 điểm di tích.

Số hóa 3D một số điểm di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa, Thái Nguyên

Trên 100 điểm di tích được định vị, số hóa 2D. Khu di tích lịch sử ATK Định Hóa là 1 trong 3 đơn vị thực hiện thí điểm chương trình chuyển đổi số của tỉnh Thái Nguyên.

Số hóa 3D một số điểm di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa, Thái Nguyên

Việc ứng dụng du lịch thực tế ảo là một bước tiến của ngành du lịch, là cơ hội quảng bá theo phương thức mới phù hợp với xu thế phát triển hiện nay.