Thông tin khái quát về kết quả nổi bật của tỉnh trong thực hiện một số chỉ số chủ yếu 6 tháng đầu năm 2017, đồng chí cũng thẳng thắn nhìn nhận và nghiêm khắc kiểm điểm những thiếu sót còn tồn tại trong hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, nhất là đối với việc tụt hạng chỉ số cải cách hành chính của tỉnh năm 2016. Về nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2017, đồng chí nhấn mạnh:

phat bieu cua chu tich ubnd tinh tai ky hop thu 5 hdnd tinh khoa xiii
Đồng chí Vũ Hồng Bắc, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu làm rõ một số nội dung đã được đại biểu đưa ra trong các phiên làm việc tại kỳ họp. Ảnh: Văn Minh

1. Chủ động và nâng cao trách nhiệm tổ chức thực hiện hiệu quả, kịp thời các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương, Tỉnh uỷ và HĐND tỉnh, triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết Trung ương 5 khoá XII; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

2. Tháo gỡ khó khăn trong sản xuất - kinh doanh; tiếp tục thu hút đầu tư thông qua cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng cao hiệu quả quản trị hành chính công, nâng cao chỉ số CCHC, đồng hành, hỗ trợ cùng các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng thời quan tâm đến việc hỗ trợ cho doanh nhân khởi nghiệp, hỗ trợ các doanh nghiệp được tiếp cận các nguồn vốn và thị trường.

3. Tích cực huy động nguồn lực từ các nhà đầu tư bằng việc triển khai các dự án đầu tư bằng hình thức đầu tư đối tác công tư - PPP, qua đó huy động được năng lực, kinh nghiệm, sáng kiến, sự linh hoạt của khu vực kinh tế tư nhân, bù đắp triển khai các dự án phát triển hạ tầng quan trọng trong khi nguồn kinh phí của nhà nước còn hạn hẹp.

Các cấp, các ngành cần tập trung huy động mọi nguồn lực, nghiên cứu, hoàn thiện, áp dụng các quy trình, thủ tục triển khai thực hiện các dự án trọng điểm đang triển khai trên địa bàn tỉnh theo các hình thức đầu tư PPP. Đầu tư nâng cao chất lượng hạ tầng cơ sở, nhất là hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị.

4. Tập trung giải ngân hiệu quả nguồn vốn đầu tư năm 2017, đặc biệt là nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia. Nâng cao chất lượng công tác quản lý ngân sách, tập trung nguồn vốn cho đầu tư phát triển, cố gắng tiết kiệm chi thường xuyên; tăng cường quản lý tài sản công, tài nguyên khoáng sản; có biện pháp đôn đốc những tập thể, cá nhân, người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra việc chậm giải ngân theo quy định hoặc phải chuyển nguồn ngân sách.

Tiếp tục tăng cường các giải pháp về thu ngân sách và chống thất thu ngân sách, phấn đấu vượt thu để cân đối cho chi đầu tư phát triển, trả nợ xây dựng cơ bản, an sinh xã hội, chú ý các giải pháp tiết kiệm chi ngân sách, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

5. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học, kỹ thuật trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp phụ trợ và công nghiệp chế tạo trên địa bàn tỉnh.

6. Chú trọng chất lượng thanh tra, kiểm tra; các cấp, các ngành nghiêm túc triển khai kết luận của Đoàn kiểm tra các dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách, kiên quyết thu hồi 23 dự án đầu tư do lỗi của chủ đầu tư không triển khai thực hiện; thành lập tổ kiểm tra việc thực hiện kết luận của Đoàn kiểm tra, đồng thời thành lập Đoàn kiểm tra nhằm tiếp tục kiểm tra các dự án chưa được kiểm tra trong đợt 1.

7. Phát triển nhanh nhưng phải bền vững, ưu tiên và tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, xác định nhiệm vụ giáo dục, đào tạo là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, nền tảng cho sự phát triển. Đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục nhằm huy động trí tuệ và vật chất của xã hội trong phát triển giáo dục và đào tạo.

8. Đầu tư để phát triển, phát triển kinh kế phải gắn liền với bảo vệ môi trường. Tăng cường công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường. Tổ chức giám sát chặt chẽ việc thực hiện kết luận thanh tra về kinh tế - xã hội, đặc biệt là bảo vệ môi trường; rà soát các nguồn lực, quản lý tốt tài sản công, quản lý hồ, đê, đập đảm bảo an toàn cho nhân dân.

9. Tăng cường thực thi các giải pháp, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước trong việc triển khai hiệu quả công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý hành chính nhà nước, tích cực triển khai Chính phủ điện tử, xây dựng đô thị thông minh, hướng tới cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4, tích cực triển khai, hoàn thiện các dự án: Nâng cấp, xây dựng Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên và các Trang thông tin điện tử theo mô hình chính quyền 3 cấp từ tỉnh đến cấp huyện và tới 180 xã, phường, thị trấn, kết nối với Chính phủ; dự án Nâng cấp, xây dựng mạng truyền số liệu chuyên dùng cơ quan đảng, nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp huyện và từ cấp huyện đến 180 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; dự án Nâng cấp, xây dựng, duy trì và vận hành hệ thống giao ban điện tử trực tuyến từ cấp tỉnh đến cấp huyện, từ cấp huyện đến cấp xã.

10. Coi trọng thi đua khen thưởng, nêu gương người tốt việc tốt, thi đua yêu nước, đề cao văn hóa, nếp sống ở khu dân cư, trường học, cơ quan đơn vị.

Tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức và triển khai các chương trình hành động để đảm bảo trật tự xã hội, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực thẩm. Tiếp tục thực hiện các biện pháp quản lý giá cả, thị trường, phòng chống gian lận thương mại; tiếp tục triển khai hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

11. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách người có công, tạo việc làm mới, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội. Làm tốt công tác y tế dự phòng, không để xảy ra dịch bệnh lớn.

Tăng cường các hoạt động văn hóa xã hội, phát triển du lịch; chuẩn bị tốt chương trình kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh, liệt sĩ; đảm bảo các hoạt động tín ngưỡng, dân tộc, tôn giáo được diễn ra đúng pháp luật, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tinh thần của nhân dân.

12. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động báo chí xuất bản; cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin cho các cơ quan theo quy định của pháp luật, định hướng dư luận chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phê phán những việc làm, những hành động lợi dụng dân chủ, tự do báo chí làm hoang mang dư luận; đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng, bảo vệ bí mật nhà nước.

13. Tăng cường tuyên truyền, nâng cao chất lượng dự báo, kịp thời cảnh báo và đảm bảo bố trí đầy đủ phương tiện, nhân lực, xây dựng phương án ứng phó kịp thời trong phòng chống lụt bão, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, tìm kiếm cứu nạn; triển khai hiệu quả các giải pháp phòng, chống đuối nước cho người dân, đặc biệt là trẻ em.

14. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp chính quyền, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, dân tộc; xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh; xây dựng lực lượng vũ trang sẵn sàng chiến đấu, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn, UBND tỉnh sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện, đề nghị HĐND tỉnh, đại biểu HĐND các cấp, Ủy ban MTTQ tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục tăng cường giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh, tham gia ý kiến kịp thời với các cấp, các ngành, với UBND tỉnh trong chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, qua đó cùng chung sức, đồng lòng, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH của tỉnh trong năm 2017 và những năm tiếp theo.