Trong đó, trọng tâm tuyên truyền giáo dục về truyền thống vẻ vang của tuổi trẻ và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; tuyên truyền công tác chuẩn bị, kết quả và kinh nghiệm tổ chức Đại hội Đoàn các cấp; các hoạt động phong trào thi đua của các cấp bộ Đoàn và tuổi trẻ chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII. Đồng thời, tổ chức các hoạt động phát huy tinh thần sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng của thanh niên, đặc biệt trong tình hình diễn biến phức tạp của bệnh COVID-19; tổ chức các hoạt động đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; hội nhập quốc tế; chăm lo hỗ trợ thanh thiếu nhi; xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; mở rộng Mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên./.