Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt 1
Toàn cảnh lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Trong thời gian 05 ngày (từ ngày 11/03 đến ngày 15/03), 66 học viên đã được học tập 5 chuyên đề: Khái quát về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; một số nội dung cơ bản về Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; Chuyên đề Giáo dục đạo đức cách mạng và chủ nghĩa yêu nước Việt Nam.

Lớp bồi dưỡng giúp các học viên nâng cao nhận thức chính trị, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của bản thân, từ những kiến thức đã được học tập, vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào thực tiễn công tác, tiếp tục rèn luyện, phấn đấu để trở thành đảng viên chính thức.