Căn cứ các bản văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Thông tư số 04/2023/TT-BGDĐT ngày 23/02/2023 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú; Thông tư số 05/2023/TT-BGDĐT ngày 28/02/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên; Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông.

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 236/TTr-SGDĐT ngày 02/05/2024, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2024 - 2025 , cụ thể như sau:

[Infographic]Thái Nguyên: Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2024-2025