nam 2017 tp thai nguyen bo tri tren 400 ty dong dau tu xay dung co ban
Năm 2017, thành phố Thái Nguyên chỉ đạo quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng; đảm bảo tiến độ xây dựng các công trình hạ tầng. Ảnh: Cẩm Vân

Theo đó, năm 2016, thành phố đã chỉ đạo thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án và tiến độ thanh quyết toán công trình. Đánh giá cả năm, thành phố Thái Nguyên chi đầu tư xây dựng cơ bản tăng cao so với kế hoạch đầu năm, bằng trên 233% kế hoạch.

Năm 2017, thành phố xác định tập trung đầu tư thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó chú trọng phát triển kết cấu hạ tầng các khu dân cư, hạ tầng nông thôn mới; chỉ đạo quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng; đảm bảo tiến độ xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ thu tiền sử dụng đất và các dự án sử dụng nguồn vốn vay ngân hàng nhà nước. Năm 2017, thành phố có kế hoạch bố trí nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản khoảng 455 tỷ đồng./.