nam 2017 thai nguyen phan dau tao viec lam moi cho 15000 lao dong
Năm 2016, tỉnh Thái Nguyên giải quyết vệc làm cho 15.000 lao động, đạt kế hoạch đề ra. Ảnh: Cẩm Vân

Năm 2016, Ngành Lao động, Thương binh và Xã hội cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Cả nước đã giải quyết việc làm cho trên 1,6 triệu lao động, trong đó xuất khẩu lao động trên 126.000 người. Mạng lưới dạy nghề tiếp tục được đầu tư phát triển theo hướng xã hội hóa, từng bước gắn với nhu cầu thị trường lao động. Tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm 1,3 – 1,5% so với năm 2015, riêng tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm bình quân 4%/năm. Bên cạnh đó, việc thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn vệ sinh lao động, quản lý lao động cơ bản ổn định.

Năm 2017, Ngành Lao động, Thương binh và Xã hội đề ra mục tiêu giải quyết việc làm cho 1,6 triệu người lao động; giảm tỷ lệ hộ nghèo chung cả nước theo chuẩn giai đoạn 2016 - 2020 từ 1 đến 1,5%, trong đó huyện nghèo giảm 4%.

Đối với Thái Nguyên, năm 2017, Ngành Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh phấn đấu tạo việc làm mới cho 15.000 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 62%; tỷ lệ hộ nghèo giảm 2% so với năm 2016./.