Tập huấn Luật Dân quân tự vệ và Luật Lực lượng Dự bị động viên
Toàn cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Thái Nguyên.

Luật Dân quân tự vệ và Luật Lực lượng Dự bị động viên được thông qua tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020. Hai luật này có nhiều quy định mới, đã thể chế đầy đủ đường lối, quan điểm của Đảng và cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013, chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Hội nghị đã giới thiệu đến các đại biểu 8 chuyên đề xoay quanh nội dung của Luật Dân quân tự vệ và Luật Lực lượng Dự bị động viên; Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ chính sách đối với Dân quân tự vệ. Thông qua đó, giúp cán bộ chủ trì các cấp trong và ngoài quân đội nắm được những nội dung cơ bản của luật và các văn bản chi tiết quy định thi hành, là cơ sở cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương triển khai thi hành luật, đảm bảo sự thống nhất, hiệu quả, chiến thuật, kỹ thuật trên toàn quốc./.