MTTQ Việt Nam triển khai “Trang cộng đồng” của MTTQ Việt Nam các cấp
Hội nghị trực tuyến toàn quốc về triển khai trang cộng đồng (Fanpage) của MTTQ Việt Nam các cấp.

Theo đó, các trang cộng đồng phải đảm bảo cung cấp nguồn thông tin chính thống để định hướng nhân dân, dư luận xã hội về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước cũng như thế giới; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân khi tham gia mạng xã hội, nhằm ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng thông tin trên Internet, ngăn chặn thông tin xấu, độc, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc hình ảnh đất nước, chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.