dang bo dai pt th thai nguyen so ket giua nhiem ky thuc hien nghi quyet dai hoi dang cac cap
Ảnh: Lăng Khoa

Là một cơ quan tuyên truyền quan trọng của tỉnh, trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Đảng bộ Đài PT-TH Thái Nguyên đã quán triệt và tổ chức tuyên truyền, thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; các nhiệm vụ chính trị, quốc phòng, an ninh. Đặc biệt là việc triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH TƯ Đảng khóa XII; Nghị quyết Trung ương 5, Trung ương 6 khóa XII, nội dung Nghị quyết số 18, 19 về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đi đôi với tăng thời lượng, nâng cao chất lượng nội dung các chương trình đăng tải, phát sóng trên cả 4 loại hình báo chí là: Phát thanh, Truyền hình, Trang Thông tin điện tử và Đặc san PT-TH, công tác kỹ thuật, các hoạt động hành chính, tài chính, nội vụ cũng luôn được Đài quan tâm đúng mức.

Đối với công tác xây dựng Đảng, việc giáo dục chính trị tư tưởng; công tác phát triển đảng viên được đặc biệt chú trọng, đã vượt chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Đài và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối cơ quan tỉnh đề ra.

Trong nửa nhiệm kỳ còn lại, Đảng bộ Đài PT- TH Thái Nguyên xác định 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó tập trung nâng cao chất lượng 4 loại hình báo chí, đảm bảo tính định hướng, tính dự báo; tăng cường xã hội hóa, quan tâm đầu tư nâng cấp trang thiết bị kỹ thuật; quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, người lao động; Tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt đảng, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; quan tâm công tác phát hiện, quy hoạch, bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát...

Cũng tại Hội nghị, lãnh đạo, đảng viên và công chức, viên chức của Đài đã được triển khai chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018, về xây dựng phong cách tác phong công tác của người đứng đầu của cán bộ đảng viên.