Trao thẻ nhà báo giai đoạn 2021 - 2025
49 Nhà báo là cán bộ lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên đang công tác tại Đài PT-TH Thái Nguyên được cấp Thẻ nhà báo giai đoạn 2021 - 2025

Thực hiện các quy định của Luật Báo chí về cấp, đổi thẻ nhà báo, ngày 15/12/2020, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký Quyết định về việc cấp thẻ nhà báo giai đoạn 2021 - 2025 cho 49 Nhà báo là cán bộ lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên đang công tác tại Đài PT-TH Thái Nguyên. Lần cấp đổi thẻ này, Bộ Thông tin và Truyền thông đã đưa ra nhiều điểm mới nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc cấp, đổi và quản lý, tra cứu, theo dõi hồ sơ thẻ nhà báo các cơ quan báo chí.

Phát biểu tại chương trình, đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông đã chúc mừng các cán bộ, phóng viên, biên tập viên được nhận thẻ nhà báo đợt này. Đồng thời mong muốn các nhà báo tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của nền báo chí cách mạng Việt Nam, không ngừng rèn luyện về phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp, tiếp tục bám sát tôn chỉ mục đích của cơ quan báo chí, góp phần thực hiện tốt công tác tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương và đất nước.