hoi nghi giao ban truc tuyen cong tac to chuc xay dung dang
Toàn cảnh Hội nghị

Theo báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương, trong quý I/2018, hệ thống cơ quan tổ chức xây dựng Đảng toàn quốc, trong đó có Ban tổ chức Tỉnh ủy Thái Nguyên, với tinh thần chủ động, trách nhiệm cao, đã bám sát các nội dung theo Chương trình công tác năm, các ý kiến kết luận tại các Hội nghị của ngành để triển khai tích cực. Nổi bật là tích cực chỉ đạo thực hiện theo tinh thần 2 Nghị quyết số 18 và 19 về đổi mới,sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; triển khai đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, Nghị quyết về xây dựng Đảng đã được quan tâm, tổ chức thực hiện chặt chẽ, hiệu quả. Công tác phối hợp trong nội bộ ngành được tăng cường,... Tuy nhiên trong quý I, một số cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy chưa thực sự coi trọng công tác xây dựng Đảng, vai trò nêu gương tự phê bình và phê bình chưa cao; công tác quy hoạch cán bộ, phát triển đảng, chế độ báo cáo còn chưa đảm bảo yêu cầu,...

Tại Hội nghị, đại diện Ban Tổ chức nhiều Tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương đã thông tin cụ thể tình hình triển khai công tác năm; nêu bật một số mô hình, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả trong đổi mới, sắp xếp bộ máy tổ chức bộ máy, công tác cán bộ,... Đồng thời cũng phân tích một số tồn tại, hạn chế, khó khăn cần khắc phục.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương đề nghị hệ thống tổ chức xây dựng Đảng trong cả nước bám sát 12 nhiệm vụ giải pháp quý II, tham mưu cho cấp ủy cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình, đặc điểm của địa phương để tổ chức thực hiện có hiệu quả. Trong đó tập trung tham mưu tổ chức thực hiện có hiệu quả và tạo chuyển biến tích cực rõ nét các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII; thực hiện tốt công tác nhân sự thường xuyên, công tác cán bộ, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng; chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên;...