5227-ty-chyc-xay-dyng-yyng
Điểm cầu tại Thái Nguyên do đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì.

Báo cáo tháng 8 và 8 tháng năm 2020 cho thấy, toàn ngành Tổ chức đã hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm đảm bảo chất lượng và tiến độ: Kịp thời ban hành hệ thống văn bản đồng bộ về công tác đại hội, nhất là quy trình công tác nhân sự đảm bảo chặt chẽ, khách quan, dân chủ; tham mưu cấp ủy chỉ đạo tổ chức thành công đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở, tích cực chuẩn bị đại hội Đảng bộ trực thuộc trung ương. Qua rà soát, đã phát hiện sớm, xử lý quyết liệt, giải quyết kịp thời, hiệu quả những khó khăn, vướng mắc trong công tác cán bộ, công tác nhân sự đại hội Đảng bộ các cấp. Công tác trao đổi, phối hợp tháo gỡ khó khăn trong nội bộ ngành ngày càng đi vào nền nếp, hiệu quả.

Đối với tỉnh Thái Nguyên, ngành Tổ chức đã tham mưu cho Tỉnh ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội cấp trên cơ sở. Hiện nay, đang tiếp tục tham mưu trong công tác chuẩn bị để tỉnh tiến hành tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 10 năm 2020.

Tại hội nghị, các địa phương cũng đã chia sẻ những kinh nghiệm, đề xuất giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và đóng góp ý kiến vào nội dung công tác tháng 9 năm 2020.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị ngành Tổ chức xây dựng Đảng các địa phương cần tích cực tham mưu chuẩn bị, tổ chức tốt đại hội Đảng bộ trực thuộc trung ương; tiếp tục thực hiện hoàn thành đúng tiến độ và có chất lượng các đề án, nhiệm vụ theo chương trình công tác năm của cấp ủy các cấp; thực hiện hiệu quả các Nghị quyết Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng gắn với việc chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng./.