hoi nghi lan thu 12 ban chap hanh dang bo huyen vo nhai khoa xxi
Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã thông qua dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Võ Nhai trong năm 2017. Phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm đề ra của năm.

Qua đó cơ bản các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đạt và vượt kế hoạch. Công tác cải cách hành chính, xây dựng Nông thôn mới, công tác triển khai thực hiện các công trình, dự án trọng điểm được quan tâm chỉ đạo thực hiện quyết liệt và có hiệu quả, cụ thể: Tổng giá trị sản xuất các ngành chủ yếu trên địa bàn huyện ước đạt 1.889,5 tỷ đồng, tăng 5,6% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt trên 770 tỷ đồng, bằng 105,5% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng ước đạt gần 1.000 tỷ đồng. Giá trị sản xuất ngành thương mại, dịch vụ kinh tế chủ yếu ước đạt 128 tỷ đồng. Thu cân đối ngân sách Nhà nước ước đạt trên 33 tỷ đồng. Các xã đạt chuẩn Nông thôn mới tiếp tục củng cố và giữ vững các tiêu chí đã đạt, các xã còn lại tiếp tục phấn đấu đạt từ 10 tiêu chí trở lên.

Trong công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể: Thường xuyên làm tốt công tác bồi dưỡng, giáo dục chính trị tư tưởng, nghiên cứu, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các Chỉ thị, Nghị quyết, các văn bản hướng dẫn của cấp trên. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, trong năm đã chỉ đạo tách 1 chi bộ sinh hoạt ghép, thành lập mới 4 chi bộ, giải thể 9 chi bộ; kết nạp được 185 đảng viên mới, đạt 115,6% chỉ tiêu Nghị quyết...

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến đối với nội dung của dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXI. Trong đó đã tập chung vào nội dung của các chỉ tiêu cơ bản, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu của năm 2018./.