lay y kien dong gop vao de an cua ban thuong vu tinh uy
Toàn cảnh Hội nghị

Việc triển khai thực hiện Đề án này với mục tiêu: nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện; xây dựng, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, rõ chức năng, nhiệm vụ, đạt hiệu quả cao; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đảm bảo chất lượng, cơ cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ; tạo sự thống nhất, đồng bộ trong triển khai thực hiện nhiệm vụ toàn khối, theo phương châm hướng về cơ sở…

Tại hội nghị, các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến vào Dự thảo Đề án với các nội dung về: bố cục, sự cần thiết xây dựng Đề án; thực trạng tổ chức bộ máy và hoạt động của khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện hiện nay và phương hướng xây dựng mô hình thí điểm. Nhiều ý kiến đề nghị Ban soạn thảo Đề án cần làm rõ tên gọi của mô hình; điều chỉnh về chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc tổ chức hoạt động, cơ chế lãnh đạo - điều hành và biên chế của cơ quan khối đoàn thể cấp huyện…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho rằng: việc thực hiện Đề án sẽ giảm đội ngũ biên chế, tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo đúng quy định theo tinh thần Nghi quyết số 18, Nghị quyết số 19 - Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Đồng chí cũng ghi nhận sự chủ động, tích cực, kịp thời của các huyện, thành, thị ủy đã triển khai lấy ý kiến đóng góp từ cơ sở vào Dự thảo Đề án trong thời gian qua. Đối với những ý kiến tham gia đóng góp của các đại biểu, Ban Dân vận Tỉnh ủy sẽ tổng hợp, điều chỉnh, hoàn thiện Dự thảo Đề án trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến thông qua và lựa chọn triển khai thực hiện thí điểm tại 2 địa phương trong tỉnh./.