Theo đó, UBND tỉnh sẽ tặng “Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh” cho các tập thể cá nhân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã kèm logo cho các doanh nghiệp tích cực tham gia đóng góp vật chất xây dựng NTM từ 200 triệu đồng trở lên; các doanh nhân đóng góp từ 100 triệu đồng trở lên, đối với nhân dân đóng góp 50 triệu đồng trở lên.

Tỉnh cũng tặng cờ thi đua của UBND tỉnh, kèm tiền thưởng bằng công trình trị giá 1.250 triệu đồng/xã và được đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước nếu đủ điều kiện, đối với xã: Đạt chuẩn “Xã NTM” được Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định công nhận; thời gian công nhận sớm hơn từ 01 năm trở lên so với kế hoạch, lộ trình theo quy định của tỉnh.

Tặng cờ thi đua của UBND tỉnh, kèm tiền thưởng bằng công trình trị giá 1.000 triệu đồng/xã và được đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước nếu đủ điều kiện, đối với xã: Đạt chuẩn “Xã NTM” được Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định công nhận; thời gian công nhận đảm bảo đúng kế hoạch, lộ trình theo quy định của tỉnh.

Đối với xã đạt chuẩn “Xã NTM" được công nhận nhưng trễ hơn so với kế hoạch, lộ trình theo quy định của UBND tỉnh thì căn cứ vào các nguyên nhân, điều kiện thực tế để xem xét…