Xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020
Toàn cảnh hội nghị.

Theo báo cáo của đoàn thẩm định, đối với 6 xã đăng ký xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, có 5 xã đủ điều kiện trình Hội đồng thẩm định và UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn, 5 xã đều đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới và đạt từ 96 đến 99 điểm trở lên; kết quả lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân trong xây dựng nông thôn mới đều đạt từ trên 97 % trở lên. Đối với xã đề nghị đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, qua thẩm định thực tế đã có 2/3 xã đủ điều kiện trình Hội đồng thẩm định và UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về chương trình xây dựng nông thôn mới đối với những lĩnh vực, tiêu chí đã đạt và những tồn tại, khó khăn. Bên cạnh đó, đưa ra những giải pháp để xây dựng nông thôn mới năm 2021.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý với nội dung đề xuất công nhận 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Về kế hoạch thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2021 và giai đoạn 2021-2025, đồng chí yêu cầu các sở, ngành phụ trách các tiêu chí, các địa bàn cần tiếp tục bám sát kế hoạch để triển khai thực hiện có hiệu quả. Đối với các địa phương cần tiếp tục huy động sức mạnh, tạo sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và người dân, lồng ghép các nguồn lực xây dựng nông thôn mới. UBND tỉnh sẽ cân đối nguồn lực đầu tư cho Chương trình và bố trí nguồn để hỗ trợ cho các địa phương./.