Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
Điểm cầu tỉnh Thái Nguyên.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, việc triển khai Nghị quyết số 13 và Luật Hợp tác xã năm 2012 đã làm chuyển đổi nhận thức về vai trò, vị trí và tính cấp thiết của việc phát triển hợp tác xã trong nông nghiệp. Kinh tế tập thể, hợp tác xã đã có những tiến bộ cả về lượng và chất, ngày càng khẳng định được tiềm năng, triển vọng phát triển trong tương lai. Tuy nhiên, quá trình tổ chức triển khai thực hiện còn chậm, chưa quyết liệt; Nghị quyết và Luật ban hành đã lâu nên các nội dung, giải pháp và quy định chưa được cập nhật, phù hợp với tình hình mới; số hợp tác xã hoạt động có hiệu quả còn thấp, thiếu bền vững; quy mô thành viên và doanh thu của các hợp tác xã nông nghiệp còn hạn chế; số lượng các hợp tác xã có khả năng liên kết chưa nhiều.

Đối với tỉnh Thái Nguyên, hiện có gần 430 hợp tác xã. Hoạt động khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã có bước phát triển tích cực. Số lượng các hợp tác xã áp dụng khoa học công nghệ mới, hiện đại vào sản xuất, kinh doanh ngày càng nhiều, đặc biệt, các hợp tác xã nông nghiệp đã hoạt động gắn với các sản phẩm chủ lực của tỉnh, thực hiện liên kết chuỗi, nhiều hợp tác xã liên kết với các siêu thị, doanh nghiệp để mở rộng thị trường tiêu thụ, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về chính sách đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng cho hợp tác xã nông nghiệp; việc xây dựng các chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp; xu hướng và giải pháp phát triển hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn; việc hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; đề xuất hoàn thiện quy định liên quan đến mức độ giao dịch giữa hợp tác xã nông nghiệp và thành viên...

Cũng tại hội nghị, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã ký kết chương trình phối hợp nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp, giai đoạn 2021-2025./.