phu binh phan dau thu ngan sach nha nuoc nam 2018 dat tren 87 ty dong
Chi Cục thuế huyện Phú Bình đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tránh gây phiền hà cho người nộp thuế.

Phát huy kết quả thu ngân sách năm 2017, năm 2018 huyện Phú Bình dự kiến thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện là 87,6 tỷ đồng, trong đó thu cân đối 62,6 tỷ đồng và thu cấp quyền sử dụng đất 25 tỷ đồng. Để đạt được kết quả giao thu trong năm 2018, UBND huyện đã chỉ đạo Chi cục thuế huyện tập trung triển khai đồng bộ với nhiều giải pháp: Chủ động trong việc rà soát các nguồn thu; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải tiến lề lối làm việc, cắt giảm các thủ tục rườm rà, gây phiền hà cho người nộp thuế; giám sát các khoản nợ đọng để có kế hoạch thu triệt để và xử lý nghiêm những đơn vị nợ đọng thuế theo quy định của pháp luật về thuế. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách thuế để các Cơ quan, Đơn vị, Doanh nghiệp và người nộp thuế ý thức được trách nhiệm, nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước./.