Hơn ba năm trên cương vị Tổng Bí thư, đồng chí Lê Khả Phiêu đã cùng với Trung ương, Bộ Chính trị và Chính phủ lãnh đạo đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế, giữ vững độc lập, chủ quyền của đất nước và an ninh quốc gia. Trong đó, một cống hiến nổi bật của Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu là công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng. Đồng chí Nguyễn Ngô Hai, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Thái - Thái Nguyên cho biết: "Ông là một con người đau đáu về sự nghiệp cách mạng của Đảng, đặc biệt là chống tiêu cực. Những ý tưởng của Bác là hoàn toàn chính xác, chống suy thoái trong Đảng, chống chạy chức chạy quyền".

nguyen tong bi thu le kha phieu voi cong cuoc xay dung chinh don dang
Đồng chí Lê Khả Phiêu cùng với Trung ương, Bộ Chính trị và Chính phủ đã lãnh đạo, đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới của đất nước.

Trong ấn tượng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, nguyên Tổng Bí thư lê Khả Phiêu là một nhà lãnh đạo luôn hết lòng với công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trên cương vị là Tổng Bí thư, đồng chí Lê Khả Phiêu cùng Bộ Chính trị khi đó đã chủ trương xây dựng củng cố lại nền móng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, với Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 lần 2 (Khóa 8), năm 1999, về “Một số vấn đề cơ bản và cấp bách trong công tác xây dựng đảng hiện nay”. Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh, ông hiểu rõ cần phải giữ được sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, phải giữ vững sinh hoạt Đảng, giữ gìn sự đoàn kết trong Đảng, đề cao phê bình và tự phê bình thì tổ chức Đảng mới ngày càng lớn mạnh. Cùng với đó, cần phát huy vai trò đảng viên, chấn chỉnh đảng viên từ trên xuống dưới, nâng cao chất lượng đội ngũ cả về tư tưởng chính trị và lối sống, đạo đức. "Về công tác xây dựng Đảng, có thể nói đồng chí Lê Khả Phiêu là đồng chí kiên quyết nhất, trung thành nhất, luôn luôn thực hiện lời dạy của Bác Hồ, cho nên đoàn kết nội bộ chặt chẽ", Đại tá Hoàng Long Xuyên, Lão thành cách mạng, nguyên Giám đốc Công an Khu tự trị Việt Bắc chia sẻ.

nguyen tong bi thu le kha phieu voi cong cuoc xay dung chinh don dang
Đồng chí Mai Phúc Toàn, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Thái - Thái Nguyên chia sẻ với phóng viên về quan điểm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Đồng chí Mai Phúc Toàn, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Thái - Thái Nguyên chia sẻ: "Bác rất quan tâm, thứ nhất là vấn đề xây dựng Đảng, mà Đảng có mạnh thì nghị quyết của Đảng mới đi vào cuộc sống được, mới trở thành hiện thực được, cách mạng mới thành công được. Ngoài vấn đề tổ chức chặt chẽ và hợp lý, Bác rất quan tâm vấn đề cán bộ. Đảng viên mà gương mẫu, làm việc tốt, nhân dân mới hưởng ứng, làm theo và đạt nhiều kết quả to lớn" .

Đến hôm nay, công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở nước ta đang tiếp tục có thêm những thành tựu mới. Trong những kết quả đó, có dấu ấn của nhà lãnh đạo kiên trung - Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu./.