Nâng cao năng lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
Toàn cảnh hội nghị.

Tại lớp tập huấn, các học viên được truyền đạt về các chuyên đề như: Giới thiệu Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Hướng dẫn một số nội dung đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; Hướng dẫn thực hiện dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin Chương trình và giải đáp các ý kiến của đại biểu. Cũng tại lớp tập huấn, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về giảm nghèo bền vững năm 2023, kế hoạch giám sát, đánh giá thực hiện chương trình. Đồng thời, hướng dẫn sử dụng khai thác dữ liệu hộ nghèo, cận nghèo trên hệ thống app Conection.

Thông qua tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo ở cấp cơ sở, trao đổi tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện để các địa phương có căn cứ tham mưu và tổ chức thực hiện hiệu quả các dự án của Chương trình trong 6 tháng cuối năm 2023 cũng như những năm tiếp theo./.