nam 2018 an giang phan dau them 13 xa ntm
Xây dựng NTM ở An Giang

Ông Trần Anh Thư, GĐ Sở NN-PTNT An Giang cho biết: Tính đến ngày 31/12/2017, toàn tỉnh đã có 33/119 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), chiếm 27,32% số xã, 7 xã đạt 15 - 18 tiêu chí, 44 xã đạt 10 - 14 tiêu chí, 34 xã đạt 5 - 9 tiêu chí. Bình quân toàn tỉnh đạt 12,9 tiêu chí/xã và không còn xã nào dưới 5 tiêu chí.

Đối với 2 đơn vị là TP Long Xuyên và TP Châu Đốc đã có 100% số xã đạt chuẩn NTM và đến nay UBND tỉnh đã hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM cho TP Châu Đốc.

Trong năm 2018, An Giang phấn đấu có thêm 13 xã đạt 19/19 tiêu chí (trong đó gồm 10 xã theo lộ trình kế hoạch và 3 xã của huyện Thoại Sơn đạt chuẩn trước lộ trình), nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM lên 46/119 xã (chiếm 38,66%).