an giang nam 2019 phan dau them 7 xa ntm
Đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở An Giang

Để thực hiện được mục tiêu đề ra, ngành nông nghiệp đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng NTM trên địa bàn, triển khai sâu rộng và thiết thực phong trào thi đua xây dựng NTM nhằm biểu dương, khích lệ tập thể, cá nhân, tạo sự lan tỏa trong nhân dân, cộng đồng và xã hội.

Bên cạnh đó, An Giang chủ động thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư các công trình xây dựng cơ bản, như trường học, giao thông, y tế, văn hóa, giao thông, thủy lợi… Đối với các công trình đã được đầu tư cần xây dựng kế hoạch sử dụng đúng mục đích, thường xuyên duy trì tu, bảo dưỡng để phát huy hết công năng, tránh việc sử dụng không hiệu quả, gây lãng phí.