Khẩn trương rà soát các nội dung tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Với tinh thần khẩn trương và trách nhiệm, Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 67 đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Thường trực Tỉnh ủy sẽ lựa chọn, tiếp thu tối đa những ý kiến đóng góp của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giao cho cơ quan tham mưu hoàn chỉnh văn bản, tiếp tục thực hiện theo quy định.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng nêu rõ: Nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 10 là tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Thời gian từ nay đến ngày khai mạc đại hội không còn nhiều, do vậy, trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội, các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, các Tiểu ban tham mưu, giúp việc đại hội căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, khẩn trương rà soát kỹ lưỡng các nội dung, chương trình, kịch bản, các phương án phục vụ đại hội; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ được phân công.

Về phát triển kinh tế, xã hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: Cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư theo quy định; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 bảo đảm tiến độ; khẩn trương, quyết liệt chỉ đạo để hoàn thành đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng các dự án, công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025; tăng cường quản lý thu - chi ngân sách, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ tài chính, ngân sách năm 2020 đã đề ra; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; làm tốt công tác kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh và đối ngoại; chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các vấn đề liên quan đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, nhất là trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX./.