hoc tap quan triet chi thi so 05 cttw va nghi quyet hoi nghi lan thu 4 ban chap hanh trung uong dang khoa xii
Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Anh Trung,Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã truyền đạt đến các đại biểu Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; các nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII gồm: Nghị quyết số 04-NQ/TW của Trung ương về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Nghị quyết số 05-NQ/TW về Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết số 06-NQ/TW vềThực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; Kết luận số 09-KL/TW về Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017.

Ngay sau Hội nghị, cấp ủy các chi, đảng bộ nhanh chóng xây dựng chương trình hành động thực hiện nghiêm túc Nghị quyết TW4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Người đứng đầu cấp ủy cần có kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết TW4, khóa XII và Chỉ thị số 05 phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao. Đối với các cán bộ, đảng viên nộp bài thu hoạch theo đúng nội dung yêu cầu của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.