Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII
Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII tại điểm cầu Tỉnh ủy Thái Nguyên

Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã quán triệt các nội dung của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII gồm: "Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc"; “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”; “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; "Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới".

Thông qua việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền nhằm giúp cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị-xã hội các cấp và cán bộ, Đảng viên nắm vững nội dung nghị quyết; từ đó xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để đưa nghị quyết vào cuộc sống một cách nhanh chóng, hiệu quả./.